Projecten


Projecten van Stichting Skarsterlan -Roemenië


Voedsel en maaltijdverstrekking.

De stichting draagt financieel bij in de verstrekking van gerichte voedselpakketten, met basisproducten, in Medias en Micasasa.


U kunt ook helpen met een gift voor het voedselpakket:

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening  NL42 RABO 0124715400 ten name van Stichting Skarsterlân-Roemenie Joure.


Onze stichting heeft het ANBI keurmerk hetgeen betekent dat u uw giften kunt aftrekken van de belasting.


Deze pakketten zetten we uit bij instellingen o.a. enkele tehuizen voor ouderen waar de voedselvoorziening slecht is. Verder krijgt onze stichting in Medias het hele jaar door verzoeken om (voedsel)hulp die met het geven van basispakketten zijn op te lossen.

Graag uw hulp om een groot aantal basispakketten in Medias te kunnen laten maken voor hen die dat hard nodig hebben. 


Studiefonds voortgezet onderwijs.

Onze zusterstichting Civitas Mediensis beheert een studiefonds voor jongeren uit arme gezinnen die zonder een bijdrage hun opleiding niet zouden kunnen afmaken. Het gaat om jeugd die naar het voortgezet onderwijs in Medias gaat. De omstandigheden zijn vaak diep triest. Het is belangrijk dat deze jongeren de kans krijgen hun studie voort te zetten.  Op dit moment kunnen we 50 kinderen helpen.


Maatschappelijke en medische hulp en vrijwilligerswerk.

Onze zusterstichting in Medias helpt ook mensen die in grote maatschappelijke nood verkeren of een medische behandeling moeten ondergaan waarvan zij de bijkomende kosten niet kunnen betalen. In het eerste geval moet u denken aan het uit huis zetten van een gezin vanwege schulden of het niet kunnen betalen van nutsvoorzieningen. Het betreft hier vaak erg schrijnende gevallen van gezinnen met veel kinderen.

In de afgelopen jaren hielp onze zusterstichting kinderen die een operatie of een behandeling moesten ondergaan. Voor de extra kosten zoals reiskosten naar een gespecialiseerd ziekenhuis, verbandmiddelen, medicijnen is meestal geen geld.

In het project “Let’s not forget them “ gaat het om thuiswonende ouderen in een hoge leeftijd die problemen hebben met ziekte, eenzaamheid en het tevens financieel zeer zwaar hebben. Samen met vrijwilligers bezoeken leden van onze zusterstichting deze ouderen geregeld en proberen zoveel mogelijk ( o.a. financiële) zorgen weg te nemen.

Ouderen hebben het nog altijd zeer moeilijk in Roemenie omdat de pensioenen zeer laag zijn.


Speranta.

Onze stichting heeft aan de wieg gestaan van het project “Speranta“. Dit project heeft in Roemenië een voorbeeldfunctie voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het is een dagopvangcentrum voor kinderen, tieners en jong volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Naast het gebouw waar deze activiteiten plaats vinden is er op hetzelfde terrein een woonvoorziening voor 50 jonge mensen met een verstandelijke beperking.


Zij maken gebruik van de voorzieningen die er in Speranta zijn zoals een goed ingerichte houtbewerkingafdeling, een kaarzen makerij, een confectie afdeling etc. Op deze wijze is het ook mogelijk om na intensieve begeleiding en arbeidstraining voor een aantal van deze mensen werk te vinden in het vrije bedrijfsleven. Hierin is Speranta uitermate succesvol, 33 van de 50 bewoners hebben al betaald werk gevonden. De anderen werken tegen een kleine extra vergoeding in de keuken van Speranta of doen dagelijks onderhoud aan het gebouw. Op dit moment worden alle deuren in het gebouw vernieuwd. De deuren worden zelf gemaakt in de houtbewerkingsafdeling.

Enkelen komen hier niet aan toe maar kunnen wel gebruik maken van de dagbesteding. Het project is thans geheel in Roemeense handen. Door de crisis wordt de afzet van producten die in Speranta worden gemaakt lastiger. Aan de andere kant krijgen ze meer orders vanuit het bedrijfsleven om bijvoorbeeld bijenkasten te maken, producten van een logo te voorzien of in te pakken c.q. te sealen. Met het geld wat ze daarmee verdienen zijn ze in staat de begroting sluitend te maken.

Een andere positieve ontwikkeling is dat Speranta bij het ministerie een aanvraag heeft ingediend om een project Begeleid Wonen te kunnen ontwikkelen. Dat kan de doorstroming in de huidige opvang bevorderen en zou een grote stap voorwaarts zijn in Roemenie voor mensen met een beperking.


Kinderactiviteiten.

In Medias zijn veel kinderen die het moeilijk hebben. Dat kunnen kinderen zijn die geïnfecteerd zijn met het HIV-virus, kinderen uit Roma families maar ook kinderen met gedrags- of andere stoornissen. De kinderen zijn in diverse projecten ondergebracht. Via onze stichting Civitas Mediensis helpen we met voedsel, kleding en al het andere wat nodig is.


We stellen hen in staat om regelmatig iets anders te doen met de kinderen. In de afgelopen jaren werden er weekenden voor gehandicapte en chronisch zieke kinderen en hun ouders georganiseerd.Ook dit jaar was dat weer het geval en wij konden er voor het eerst bij zijn!

De kinderen werden ondergebracht in een klein resort in de heuvels nabij Medias. Ze konden er naar hartelust spelen en zwemmen. De kinderen hebben een top-weekend gehad.


Verpleeghuis, verzorgingshuis en ziekenhuis.

Instellingen uit onze en uit naburige gemeenten leverden in het verleden een bijdrage aan de totstandkoming van nieuwe ontwikkelingen in het ziekenhuis, het verpleeghuis en het verzorgingshuis in Biertan. Er kwam in het ziekenhuis een professionele wasserij. Tevens kwamen er koelkasten op de afdelingen omdat patiënten het meegebrachte eten van thuis fatsoenlijk moeten kunnen bewaren (dus niet in de vensterbank zoals vroeger).

Het verpleeghuis in Medias werd voorzien van goede bedden en matrassen en er werd een  ruimte ingericht voor dagrecreatie. Ook is er gezorgd voor materialen in de dagrecreatie.

De ontwikkelingen gaan echter door.


Mica Sas, een klein dorpje krijgt hulp

Mica Sasa is een klein dorp ongeveer 30 kilometer van Medias. Samen met onze zusterstichting hebben we al jaren contact in dit dorp met  de overheid (de burgemeester) maar ook met een aantal instellingen (school, de artsenpost) en inwoners.

Het is een actief dorp waar overheid en inwoners elkaar vertrouwen en gezamenlijk proberen het dorp leefbaarder te maken. Jaren is gezamenlijk gewerkt aan een fatsoenlijke watervoorziening en riolering, waarbij ook vele inwoners de handen uit de  mouwen gestoken hebben.

Voorts is er met veel inspanning een dorpshuis gebouwd. Via een sponsor hebben de inwoners een partij hout gekregen waarvan meubels en kasten gemaakt kunnen worden voor het dorpshuis en de school. De plaatselijke timmerman wil de meubels en kasten maken. Wij hebben het dorp een bijdrage in geld gegeven om dit project verder te realiseren.